Dofinansowania

Oferujemy usługę utworzenia planu oraz jego realizacji w celu uzyskania dofinansowania w ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Przykładowe działania w projektach doradczych

1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:

czynniki fizyczne (hałas, drgania ogólne i miejscowe, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.),

czynniki chemiczne i pyły,

czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.),

czynniki biologiczne.

3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).

4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.

5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.

6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

II. Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).

Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych

1. Zakup i instalacja:

osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,

optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),

urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),

elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),

kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,

obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,

wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),

neutralizatorów elektryczności statycznej,

urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),

urządzeń i elementów wentylacji,

urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,

urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

III. Projekty doradczo-inwestycyjne, łączące działania powyższych projektów (pkt. I i II).

PROGRAM JEST ADRESOWANY DO wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.