Wypadki w drodze do pracy lub z pracy… Co zrobić gdy nasz pracownik ulegnie wypadkowi?

wypadek w drodze do pracyWielkimi krokami zbliża się sezon jesienny, który niestety sprzyja zwiększonej liczbie wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Mokre liście na chodniku, złe warunki atmosferyczne, pośpiech, powodują, że w tym okresie liczba wypadków w drodze do pracy lub z pracy wzrasta.

Kiedy możemy mówić o wypadku w drodze do pracy lub z pracy?

Zgodnie z art. 57b ust. 1 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypadek w drodze do pracy lub z pracy to:
•    nagłe zdarzenie,
•    wywołane przyczyną zewnętrzną,
•    które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy ma miejsce również wtedy, gdy droga została przerwana, o ile przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wtedy gdy droga nie była, najkrótsza, ale – ze względów komunikacyjnych – najdogodniejsza.

Jak prawidłowo postąpić podczas procedury powypadkowej?
Obowiązkiem każdego pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować pracodawcę o ile jego stan na to pozwala.

 

Natomiast procedurę powypadkową szczegółowo określa Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. poz. 482) tj.:

1. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zwany dalej „poszkodowanym”, zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód
uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcę lub podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).
2. Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
1) oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
2) informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
3) ustaleń sporządzającego kartę.
3. 1. Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
3. 2. Wzór karty wypadku stanowi załącznik do rozporządzenia.
4. Karta wypadku, o której mowa w § 3, pracodawca i podmiot określony w § 1 sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
5. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Jeśli Ty lub Twój pracownik ulegliście wypadkowi, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

Oferujemy szybką pomoc podczas postępowania powypadkowego i rzetelnie wykonaną pracę!

Wielkimi krokami zbliża się sezon jesienny, który niestety sprzyja zwiększonej liczbie wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Mokre liście na chodniku, złe warunki atmosferyczne, pośpiech, powodują, że w tym okresie liczba wypadków w drodze do pracy lub z pracy wzrasta.

Kiedy możemy mówić o wypadku w drodze do pracy lub z pracy?

Zgodnie z art. 57b ust. 1 Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypadek w drodze do pracy lub z pracy to:

·         nagłe zdarzenie,

·         wywołane przyczyną zewnętrzną,

·         które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy ma miejsce również wtedy, gdy droga została przerwana, o ile przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wtedy gdy droga nie była, najkrótsza, ale – ze względów komunikacyjnych – najdogodniejsza.

Jak prawidłowo postąpić podczas procedury powypadkowej?

Obowiązkiem każdego pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy, zobowiązany jest niezwłocznie  poinformować pracodawcę o ile jego stan na to pozwala.

Natomiast procedurę powypadkową szczegółowo określa Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. poz. 482) tj.:

1. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zwany dalej „poszkodowanym”, zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód

uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcę lub podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673).

2. Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

1) oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;

2) informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;

3) ustaleń sporządzającego kartę.

3. 1. Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

3.           Wzór karty wypadku stanowi załącznik do rozporządzenia.

4. Karta wypadku, o której mowa w § 3, pracodawca i podmiot określony w § 1 sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

5. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Jeśli Ty lub Twój pracownik ulegliście wypadkowi, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

Oferujemy szybką pomoc podczas postępowania powypadkowego i rzetelnie wykonaną pracę!