Napoje dla pracowników! Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom napoje profilaktyczne?

wodaChoć pierwsza fala upałów jest już za nami, to jednak nadchodzące lato zapowiada się bardzo gorące. Jakie zatem obowiązki ma Pracodawca w stosunku do pracownika jeśli słupki rtęci sięgają ponad 25°C?

Pracodawca powinien przede wszystkim zapewnić wszystkim pracownikom napoje profilaktyczne.

O tym w jakich warunkach należy zaopatrzyć swoich pracowników w napoje, informuje nas  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które nakazuje:

§ 4.1.Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

•    w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,
•    w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
•    przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,
•    przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
•    na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C (np. w pomieszczeniach, halach, biurach).

2.Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.
§ 5.Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

 § 6.1. Napoje wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.
2.(…)

3.Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

§ 7.Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.
§ 8.Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje.

WAŻNE!
§ 4 pkt. 2 Rozporządzenia nakazuje, iż napoje profilaktyczne, powinny być przyznawane pracownikom w ilościach zaspokajających ich potrzeby, oznacza to, że napoje nie mogą być w żaden sposób limitowane.

Pracodawca musi także zapewnić stały dostęp dla wszystkich pracowników w ciągu całej (każdej) zmiany roboczej.

Miejsca czerpania wody zdatnej do picia muszą znajdować się w odległości nie dalszej niż 75 m od stanowiska pracy.

Woda i napoje profilaktyczne przyznawane są pracownikom nieodpłatnie.

Temperatura napojów musi być dostosowana do warunków pracy.

Ważne aby stanowiska pracy, rodzaje napojów i sposób ich wydawania uregulować dokumentem wewnątrzzakładowym.