Trzy istotne zmiany dla pracodawców w Prawie Pracy od 01.01.2019 r.

Kodeks pracyOd 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy.Dla pracodawców pojawiają się trzy istotne zmiany dotyczące m.in.: wypłaty wynagrodzeń, sposobu prowadzenia akt osobowych oraz ich przechowywania.

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, przed zmianami z 01.01.2019 r. zgodnie z art. 86 K.P. podstawową formą wypłaty wynagrodzenia była gotówka do rąk pracownika. Inna forma wypłaty wynagrodzenia wymagała złożenia odpowiedniego wniosku przez pracownika i wyrażenie jego zgody. Dzisiaj sytuacja jest odwrotna, jeśli pracownicy chcieliby otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy, po wyrażeniu zgody przez pracodawcę możliwe jest wypłacenia wynagrodzenia do rąk własnych.

Duże zmiany wprowadzono także w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Prowadzenie akt osobowych w wersji elektronicznej nie będzie jednak takie proste.  Dokumentacja będzie wymagała opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, potwierdzających zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. Od 1 stycznia 2019 roku zmienił się także układ akt osobowych: zamiast trzech części A, B i C akta podzielono na cztery części A, B, C i D. Nowa część D ma zawierać dokumentację związaną z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej, zatem umieszczać w niej będzie notatki, lub ewentualne kary pisemne nałożone na pracownika. Zmienia się także zakres dokumentacji przechowywanej w części B (szczegółowe informację w tym zakresie przedstawia rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej).Zmiany wprowadzono także w czasie przechowywania akt osobowych pracowników. Według znowelizowanego art. 94 ust. 9b) k.p. pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępność, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Zatem okres przechowywania akt osobowych został skrócony z 50 lat do 10 lat.