Wypadek przy pracy?

Każdy pracodawca musi realizować obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Jest to podstawowa zasada jaką należy się kierować organizując zakład pracy.

Zakład pracy powinien:

 1. Zapobiegać zagrożeniom
 2. Przeprowadzać oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone
 3. Likwidować zagrożenia u źródeł ich powstawania
 4. Dostosowywać warunki i procesy pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy
 5. Stosować nowe rozwiązania techniczne
 6. Zastępować niebezpieczne procesy technologiczne, urządzenia, substancje i inne materiały bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi
 7. Nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej
 8. Instruować pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawco! Każdy wypadek w pracy może mieć bardzo negatywne skutki! Zaczynając od zmniejszenia ilości i wydajności produkcji, poprzez uszkodzenie maszyn i urządzeń, kończąc na procesach sądowych.

Czym jest wypadek przy pracy?

W kilku słowach można opisać jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną związane z pracą, które spowodowało uraz lub śmierć.

Jakie są obowiązki pracodawcy w chwili zaistnienia wypadku przy pracy?

 1. Udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, a z czym się wiąże przeszkolenie pracowników z pierwszej pomocy.
 2. Zabezpieczenie miejsca wypadku
 3. Zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy i prokuratora (w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku)
 4. Powołanie zespołu powypadkowego
 5. Ustalenie okoliczności wypadku
 6. Określenie wniosków i środków profilaktycznych
 7. Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
 8. Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
 9. Doręczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy (w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego wypadku)
 10. Zarejestrowanie wypadku w rejestrze wypadków lub karcie wypadku
 11. Oraz wiele innych...

Jeśli chcesz skorzystać z fachowej pomocy zadbać o spokojną przyszłość Twojej firmy skontaktuj się z nami.