Szkolenie BHP - czy jest mi potrzebne?

Pracodawcy niejednokrotnie zadają sobie pytanie czy jest im i ich pracownikom potrzebne szkolenie bhp? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w kodeksie pracy, który mówi, że każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia takie mają miejsce w czasie pracy i ich koszt ponosi pracodawca.

Czytaj więcej...

Wypadek przy pracy?

Każdy pracodawca musi realizować obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Jest to podstawowa zasada jaką należy się kierować organizując zakład pracy.

Zakład pracy powinien:

  1. Zapobiegać zagrożeniom
  2. Przeprowadzać oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone
  3. Likwidować zagrożenia u źródeł ich powstawania
  4. Dostosowywać warunki i procesy pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy
  5. Stosować nowe rozwiązania techniczne
  6. Zastępować niebezpieczne procesy technologiczne, urządzenia, substancje i inne materiały bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi
  7. Nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej
  8. Instruować pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

    Czytaj więcej...

Za jakie wykroczenia PIP może ukarać pracodawcę grzywną

Pracodawca, w przypadku stwierdzenia przez przeprowadzającego kontrolę inspektora pracy nieprawidłowości, podlega odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, a co za tym idzie - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł w postaci mandatu karnego bądź grzywny wydanej w wyniku postępowania przed sądem grodzkim. Państwowa Inspekcja Pracy nie przewiduje stosowania taryfikatorów.

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zatrudnianie pracowników wiąże się z odpowiedzialnością pracodawcy, który prowadzi działalność na własne ryzyko. Pracodawca, który zatrudnia pracowników, podlega przepisom Kodeksu pracy oraz rozporządzeniom, na które powołuje się Kodeks pracy, związanym z prawem pracy, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek przestrzegania przepisów bhp w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracowników nie podlega dyskusji, jak również negocjacjom w celu ich obejścia bądź niestosowania.

Czytaj więcej...