Fala upałów nadciąga… Czy w związku z tym mogę powstrzymać się od wykonywania pracy?

upałyPrzepisy BHP nie są jednoznaczne w tym temacie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze¬śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, określa jaka powinna być zapewniona temperatura na stanowiskach pracy, jednakże są to temperatury minimalne jakie powinny być zapewnione. Przepisy nie określają temperatur maksymalnych.

Rozporządzenie wskazuje dwie minimalne temperatury na stanowiskach pracy:

Czytaj więcej...

Napoje dla pracowników! Kiedy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom napoje profilaktyczne?

wodaChoć pierwsza fala upałów jest już za nami, to jednak nadchodzące lato zapowiada się bardzo gorące. Jakie zatem obowiązki ma Pracodawca w stosunku do pracownika jeśli słupki rtęci sięgają ponad 25°C?

Pracodawca powinien przede wszystkim zapewnić wszystkim pracownikom napoje profilaktyczne.

O tym w jakich warunkach należy zaopatrzyć swoich pracowników w napoje, informuje nas  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które nakazuje:

§ 4.1.Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

Czytaj więcej...

System pierwszej pomocy w firmie! Czy na pewno spełniamy podstawowe wymagania?

pierwsza pomocJak określa  kodeks pracy oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom sprawny system pierwszej pomocy w razie wypadku, w tym:

•    środki do udzielania pierwszej pomocy (apteczki),
•    osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•    instrukcji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Czytaj więcej...

Trzy istotne zmiany dla pracodawców w Prawie Pracy od 01.01.2019 r.

Kodeks pracyOd 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy.Dla pracodawców pojawiają się trzy istotne zmiany dotyczące m.in.: wypłaty wynagrodzeń, sposobu prowadzenia akt osobowych oraz ich przechowywania.

Od 1 stycznia 2019 roku wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, przed zmianami z 01.01.2019 r. zgodnie z art. 86 K.P. podstawową formą wypłaty wynagrodzenia była gotówka do rąk pracownika. Inna forma wypłaty wynagrodzenia wymagała złożenia odpowiedniego wniosku przez pracownika i wyrażenie jego zgody. Dzisiaj sytuacja jest odwrotna, jeśli pracownicy chcieliby otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do pracodawcy, po wyrażeniu zgody przez pracodawcę możliwe jest wypłacenia wynagrodzenia do rąk własnych.

Czytaj więcej...

Szkolenie BHP - czy jest mi potrzebne?

Pracodawcy niejednokrotnie zadają sobie pytanie czy jest im i ich pracownikom potrzebne szkolenie bhp? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w kodeksie pracy, który mówi, żekażdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia takie mają miejsce w czasie pracy i ich koszt ponosi pracodawca.

Czytaj więcej...

Wypadek przy pracy?

Każdy pracodawca musi realizować obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Jest to podstawowa zasada jaką należy się kierować organizując zakład pracy.

Zakład pracy powinien:

  1. Zapobiegać zagrożeniom
  2. Przeprowadzać oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone
  3. Likwidować zagrożenia u źródeł ich powstawania
  4. Dostosowywać warunki i procesy pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy
  5. Stosować nowe rozwiązania techniczne
  6. Zastępować niebezpieczne procesy technologiczne, urządzenia, substancje i inne materiały bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi
  7. Nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej
  8. Instruować pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

    Czytaj więcej...

Za jakie wykroczenia PIP może ukarać pracodawcę grzywną

Pracodawca, w przypadku stwierdzenia przez przeprowadzającego kontrolę inspektora pracy nieprawidłowości, podlega odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, a co za tym idzie - podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł w postaci mandatu karnego bądź grzywny wydanej w wyniku postępowania przed sądem grodzkim. Państwowa Inspekcja Pracy nie przewiduje stosowania taryfikatorów.

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz zatrudnianie pracowników wiąże się z odpowiedzialnością pracodawcy, który prowadzi działalność na własne ryzyko. Pracodawca, który zatrudnia pracowników, podlega przepisom Kodeksu pracy oraz rozporządzeniom, na które powołuje się Kodeks pracy, związanym z prawem pracy, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy. Obowiązek przestrzegania przepisów bhp w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracowników nie podlega dyskusji, jak również negocjacjom w celu ich obejścia bądź niestosowania.

Czytaj więcej...